Protoieria Sector IV Capitală

Protoieria Sector IV Capitală este o circumscripţie administrativ-bisericească, înființată în anul 2014, prin hotărâre a  Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor (în subordinea căreia se află) și care cuprinde unitățile de cult de pe raza Sectorului 4 al Capitalei (32 de parohii și Mănăstirea Radu Vodă).

Personalul angajat al cancelariei administrative a Protoieriei Sector IV Capitală are, la data de 1 martie 2019, următoarea componență:

 • Protoiereu – Pr. Ionuț Bărbulescu;
 • Secretar – Pr. Anghel Chirilă;
 • Inspector Resurse Umane – Pr. Vlad Mîndru
 • Gestionar – Pr. Ciprian Mușat;
 • Casier – Florica Smarandache;
 • Asistent Social – Cristina Untaru;

Contact e-mail: secretariat.protoieriasector4@gmail.com

Potrivit prevederilor art. 70 – 72 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, „Protoiereul este preotul conducător al protopopiatului și al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele Chiriarhului.“ și „are următoarele atribuții exercitate prin mandat, în numele Chiriarhului:

a) îndrumă, coordonează și supraveghează activitatea bisericească a parohiilor și filiilor din protopopiat;

b) inspectează, cel puțin odată pe an, parohiile, filiile și așezămintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vieții religioase, morale și sociale  a parohienilor; verifică registrele contabile, arhiva și biblioteca, starea bisericii, a clădirilor bisericești, a cimitirelor, precum și a altor bunuri bisericești;

c) înscrie în registrul de inspecție al parohiei procesul-verbal amănunțit privind constatărilor făcute. O copie a acestuia se înaintează Centrului eparhial, cu raport și propuneri, iar al treilea exemplar rămâne la protopopiat;

d) supraveghează și îndrumă activitatea catehetică , misionar-pastorală, culturală și social-filantropică a preoțimii, astfel încât aceasta să se desfășoare în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare bisericești, cu hotărârile Sfântului Sinod și ale organismelor eparhiale;

e) întocmește și prezintă anual Permanenței Consiliului eparhial situația privind bunurile mobile și imobile proprietăți ale parohiilor și filiilor din cuprinsul protopopiatului;

f) urmărește ca ordinele și dispozițiile autorităților superioare bisericești sp fie transmise la timp unităților și personalului bisericesc din protopopiat și să fie aduse la îndeplinire;

g) face propuneri Chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoți, diaconi și cântăreți bisericești;

h) aprobă preoților și diaconilor din protopopiat concedii până la 8 zile pe an din concediul legal de odihnă, asigurând suplinirea parohiei cu un alt preot și informând desprea aceasta Centrul eparhial;

i) aprobă concediul de odihnă personalului neclerical de la parohii și protopopiat, iar pentru personalul clerical înaintează Centrului eparhial spre aprobare planificarea concediului anual de odihnă;

j) întocmește un raport anual general despre întreaga viață bisericească din protopopiat, pe care-l înaintează Centrului eparhial și îl face cunoscut preoților din protopopiat la prima conferință administrativă din fiecare an;

k) avizează asupra tuturor lucrărilor organismelor parohiale care urmează a fi supuse aprobării organismelor eparhiale;

l) susține acuzarea în cauzele aflate pe rolul Consistoriului disciplinar protopopesc;

m) coordonează, supraveghează și răspunde de activitatea Cancelariei administrative a protopopiatului, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, cu dispozițiile date de conducerea eparhială și cu normele legislației civile în vigoare;

n) întocmește trimestrial un raport pastoral-misionar și financiar privind activitatea protopopiatului, pe care îl înaintează pentru aprobare către Permanența Consiliului eparhial;

o) întocmește bugetul anual al protopopiatului și îl prezintă spre aprobare Permanenței Consiliului eparhial;

p) propune Chiriarhului acordarea de ranguri și distincții de vrednicie clericilor și credincioșilor merituoși;

q) îndeplinește orice alte atribuțiuni date de organismele eparhiale sau de Chiriarh pentru bunul mers al vieții bisericești.

Protopopul este pe teritoriul protopopiatului său reprezentantul oficial al Centrului eparhial față de autoritățile publice locale și față de terți și îndeplinește sarcinile ce-i sunt atribuite prin prezentul statut, prin regulamentele bisericești și prin alte dispoziții în vigoare. 

 • Asistență Socială

  În cadrul Protoieriei Sector IV Capitală funcţionează un birou de Asistenţă Socială, având ca obiectiv desfășurarea unor activităţi în vederea sprijinirii morale și materiale a persoanelor aflate în dificultate.
  Asistent Social: Cristina Untaru
  untarucristina@yahoo.com

  Trimite un mesaj